Programma van de 1ste wereldbijeenkomst van 2pk vrienden in Finland

 

Citroen 2cv

 

Citroen 2cv
CHERS AMIS DE LA 2 CV,

Le Club 2 CV Finlandais ( FSA ) a organisé un Rassemblement International des Amis de la 2 CV, du 12 au 16 juin 1975.

Tout le monde est le bienvenu.

Ce rassemblement a pour but de donner à tous les Amis de la 2 CV la possibilité de se rencontrer et mieux se connaître, sans beaucoup de formalités ni frais exagérés.

Nous ne voulons pas concurrencer d'autres réunions internationales de clubs Citroën. Nous espérons simplement parvenir à vous donner un souvenir inoubliable.

Le Pistohiekka-camping de Puumala, près de la ville Mikkeli, sera le lieu de rencontre de tous nos invités du pays et de l'étranger.

Tous les concours et fêtes, sauf le rallye familial, auront lieu dans ce cadre magnifique de 28 ha. Le camping est très bien équipé. Il est situé au centre d'une des plus belles régions des lacs de la Finlande et vous aurez l'occasion de découvrir cette splendide nature.

Les pages suivantes vous donneront de plus amples détails de cette rencontre 2 CV. Dès à présent, plus de 500 membres de 10 pays se sont inscrits. Nous espérons vous rencontrer en Finlande lors du Rassemblement 2 CV.

A bientôt à Pistohiekka.

BESTE 2 PK-VRIENDEN, 

De Finse 2 PK-Club ( FSA ) heeft een Internationale Bijeenkomst van de 2 PK-Vrienden ingericht, van 12 tot 16 juni 1975.

Iedereen is welkom.

Deze bijeenkomst heeft tot doel, alle 2 PK-vrienden de mogelijkheid te geven elkander te ontmoeten en te leren kennen, zonder veel formaliteiten en hoog oplopende onkosten.

Wij willen niet concurreren met andere internationale samenkornsten van Citroën-clubs. Wij doen enkel ons best opdat U een onvergetelijke herinnering zou bewaren aan dit alternatief.

De Pistohiekka-camping van Puumala, nabij de stad Mikkeli, zal de samenkomstplaats zijn van al onze gasten uit binnen- en buitenland.

Al de wedstrijden en feesten, uitgenomen de familierally, zullen plaats vinden in dit natuurschoon gebied van 28 ha.

Wat de camping betreft, deze is uitstekend uitgerust. Hij ligt te midden van één der mooiste merenstreken van Finland en het geeft U de mogelijkheid kennis te maken met de natuur.

De volgende bladzijden zullen U meer uitleg verschaffen over de 2 PK-bijeenkomst. Nu reeds hebben 500 club-leden uit 10 landen ingeschreven voor deze samenkomst.

Wij hopen van harte dat U Finland en de Internationale 2 PK- bijeenkomst zult kiezen om uw verlof door te brengen. 

Tot ziens in Pistohiekka.

 

Citroen 2cv
Le camping Pistohiekka est un lieu de rencontre pourvu d'installations exemplaires.

Surface 280.000 M2

Capacité 600 tentes, 32 caravanes et 150 lits pour 46 bungalows.

Le camping est surveillé sans interruption.

Vous y trouverez : sauna, douches-eau chaude, lavoir, etc...

Vous y trouverez également de l'eau courante, des rechauds à gaz, des magasins alimentaires, un restaurant ( repas chauds 6-12 Fmk ; demipension : + 16 Fmk/par jour )

Possibilité de natation pour enfants.

Les bungalows sont meublés et pourvus de chauffage et électricité, rechaud électrique, nécessaire de cuisine, couverts, 3 - 4 lits avec draps et couvertures, table, chaises etc ... (bungalows 3 personnes : 15 m2 ; 4 personnes 17 m2 )

La station d'essence la plus proche se trouve à 1 km. La vidange et le graissage sont gratuits pour les amis 2 CV. On vous donnera plus de précisions à Pistohiekka.

Le camping se trouve à 17 km de Puumala et à 55 km de Mikkeli. 

Les langues utilisées pour le rassemblement sont : Anglais, Allemand, Suédois, Finlandais. Il n'y aura pas de problèmes puisque tout sera indiqué dans les 4 langues citées ci-dessus.

De Pistohiekka-camping is een ontmoetingsoord met voorbeeldige installaties.

Oppervlakte : 280.000 m2

Plaatsruimte voor 600 tenten, 32 caravans en 150 bedden voor 46 bungalows.

De camping wordt doorlopend bewaakt.

Men vindt er: sauna, stortbaden met warm water, wasseriien, strijklokalen, enz ...

U vindt er ook nog : gaskomforen, voedingswinkels, restaurant (warme maaltijden 6-12 Fmk, half-pensioen ongeveer 16 Fmk/per dag.)

Zwemgelegenheid voor kinderen.

In de bungalows vindt U: elektrische verwarming en verlichting, kookplaat, kook- en tafelgerief, 3- 4 opgemaakte bedden; de kamers zijn ingericht ook in de hall.

De afmetimgen van een bungalow voor 3 personen 15 m2, voor 4 personen: 17 m2.

De dichtst bijgelegen benzinestation ligt op 1 km. de olieverversing en het smeren zijn kosteloos, voor de 2 PK-vrienden. Meer inlichtingen ontvangt U in Pistohiekka.

De afstand naar Puumala: 17 km, naar Mikkeli : 15 km. De talen die voor de bijeenkomst gebruikt worden zijn : Engels, Duits, Zweeds en Fins. U zult geen taalproblemen hebben, alles wordt in de vier hierboven vermelde talen aangeduid.

 

Citroen 2cv
Vous pouvez vous inscrire à l'aide du formulaire ci-joint ou par simple lettre.
Les personnes étant inscrites avant le 15 mai recevront un " dossier d'information ". Ceux qui ont réservé un bungalow recevront une confirmation. Vous pouvez employer le formulaire pour plusieurs inscriptions, mais veuillez indiquer bien clairement vos noms, nombre d'enfants, moyen de logement (tente ou bungalow ).

Vu le nombre limité de bungalows, nous ne pouvons garantir toutes les réservations. Les bungalows sont réservés suivant la réception des réservations.

La réservation n'est pas nécessaire pour logement sous tente. Il y aura de la place pour toutes les tentes. Toutefois, l'inscription est souhaitable pour'obtenir le " dossier d'information"

Les prix ci-après comprennent
- logement du 12 - 16/6/75
- participation à toutes les manifestations dans le camping
- usage du sauna et bateau ( location)
- ainsi que tout le matériel distribué lors du rassemblement.

Les enfants en-dessous de 15 ans, accompagnés de leurs parents, ne payent rien.

U kunt inschrijven door middel van hierbiigevoegd formulier of door schrijven naar ons adres.
Al diegene die ingeschreven hebben vôôr 15 MEI ontvangen een " Informatiedossier ". Diegenen die ingeschreven hebben voor een bungalow, ontvangen een reservatiebevestiging.

Men kan meerdere inschrijvingen op één inschrijvingsformulier noteren, indien men de namen, het aantal kinderen en de gewenste overnachtingswijze ( tent of bungalow ) duidelijk vermeld.

Gezien het beperkt aantal bungalows kan men alle reservaties niet waarborgen. De bungalows worden gereserveerd in volgorde van de ontvangst van de inschrijvingen.

Voor diegenen die in de tent overnachten is reservatie niet vereist. Er is plaats genoeg voor alle tenten. De inschriiving is nochtans aangeraden, dan ontvangt U zeker het volledige inlichtingsdossier.

De hierna volgende prijzen omvatten

- het onderdak van 12 - 16/6/75 ( vier nachten)
- deelneming aan alle gebeurtenissen in de camping
- gebruik van sauna en boten (huur)
-alsook al het materiaal uitgedeeld tijdens de bijeenkomst.

Kinderen onder de 15 jaar hebben vrije toegang indien zij vergezeld zijn van hun ouders.

TENTE une personne Fmk 55,-
BUNGALOW trois personnes Fmk 235.-
BUNGALOW quatre personnes FmK 300.-

Il est possible de réserver la moitié d'un bungalow 4 personnes. Dans ce cas, le prix est de 150 Fmk. Les deux places disponibles seront complétées par d'autres participants.

NOTE : Pas de payement préalable, pas de frais supplémentaires.

 

TENT 1 persoon Fmk 55.-
BUNGALOW 3 personen Fmk 235.-
BUNGALOW 4 personen Fmk 300.-

Het is mogelijk de helft van een 4 personenbungalow te huren. In dat geval is de prijs 150 Fmk. De twee vrijblijvende plaatsen worden dan door andere deelnemers ingenomen.

NOTA : Niet vooruit betalen, geen extra onkosten.

 

Citroen 2cv

De organisatie van de samenkomst is het werk van de Finse 2 PK-club. AI de arbeid werd vrijwillig en gratis uitgevoerd. 

Nous vous citons ci-dessous, les membres de la FSA qui ont aidé au succès de cette rencontre 

De hiernavolgende leden van de FSA hebben biigedragen voor het sukses van de bijeenkomst

 Teemu Eerola, Pekka Hahto, Jukka Jaakonsaari, Kimo Jyr äs, Haikki Kiiskinen, Seppo Koskinen, Kimmo Länsipuro, Erkki   Mikkola, jorma Mäzkelä, Raimo Nevala, Rauli Rautanen, Onni Rautiainen, Peter Rosengârd, Veli-Pekka Rusanen, Pentti Râisânen, Markku Sinivouri.

Les personnes dont les inscriptions nous parviennent à temps, recevront un " dossier d'information Dans le camping vous trouverez un bureau FSA qui pourra donner réponse à vos questions. Il sera possible d'y acheter des souvenirs 2 CV et du rassemblement. 

 Iedereen die tijdig ingeschreven heeft, ontvangt een " informatiedossier ".

In de camping vindt U eveneens een FSAbureel die antwoord heeft op al uw vragen. U kunt er ook 2 PK-herinneringen kopen evenals herinneringen aan de biieenkomst.

Toute correspondance concernant le rassemblement doit être adressée à

 Al de briefwisseling betreffende de
2 PK-bijeenkomst moet gericht worden aan 

INTERNATIONAL 2CV MEETING
BOX 152
SP-15111 LAHTI 11
FINLAND

 

Citroen 2cv

 

Citroen 2cv
Le 12 juin il y aura des départs collectifs à partir de plusieurs villes.
Depuis Mikkeli, il y aura toutes les heures un départ groupé.
Les personnes qui se sont inscrites, dans les délais, trouveront dans le " dossier information 'l, toutes les instructions nécessaires ainsi qu'une carte routière de la Finlande. On prévoit des départs collectifs de Turku, Vaasa, Helsinki, Tampere, Lahti et Mikkeli.

Propriétaire du camping Pistohiekka-Mikkelin Katkailu Oy, Hallituskatu 3 a, 50100 MIKKELI 10, phone 955-13938.

Adresse du camping

SF-52200 PUUKALA,
Finland,
Phone Miettula 30.

De 12 juni zijn er gemeenschappelijke afreizen voorzien uit verschillende steden.

Vanuit Mikkeli is er ieder uur een gemeenschappelijk vertrek.

De personen die tijdig inschrijven zullen de nodige instrukties ontvangen in het "informatiedossier " samen met een Finse landkaart. (Er ziin gemeenschappelijke afreizen vanuit Turku, Vaasa, Helsinki, Tampere en Lahti.)

Eigenaar van de camping
Pistohiekka-Mikkelin Katkailu Oy, Hallituskatu 3 a, 50100 MIKKELI 10, phone 955-13938.

Adresse du camping

SF-52200 PUUKALA,
Finland,
Phone Miettula 30.

1o

Arrivée, les bungalows sont libres à partir de 14 h.

Aankomst, bungalows vrij om 14 u.

17 - 22

Sauna

2o

Informations pour nos invités étrangers

Informaties voor de buitenlandse 2 PK-gasten.

  

 

DURANT TOUTELA DUREE DU RASSEMBLEMENT (du 12 au 16/6)

- pour les enfants : garderie d'enfants avec surveillante

- sauna gratuit de 5 à 10 h.

Sauna séparé dames/messieurs.
Vous pouvez réserver un sauna-famille au bureau ( prix : 12 Fmk/h )

- location bateau gratuite: réservation au bureau

- Concours, jeux, etc ...

TIJDENS DE GANSE DUUR VAN DE BIJEENKOMST (12 tot 16/6)

- Voor de kinderen Kleuterklas onder toezicht

- Vrije sauna tussen 5 - 10 u.

Er is separate sauna voor dames en heren. U kunt eveneens een familiesauna reserveren in het bureau (een familiesauna kost 12 Fmk).

- Vrije bootverhuring: reservaties in het bureau.

- Wedstrijden, spelen, diverse dolle zaken.

 

Citroen 2cv
10 - 14 Réunions, rassemblements, marché aux puces ( les participants aurontla possibilité d'y acheter, vendre, échanger tout ce qui se rapporte à la 2 CV. Nous espérons que vous apporterez des objets représentatifs de votre pays ou club.

Bijeenkomsten, rondtoeren, vlooiemarkt (deelnemers kunnen er ailes kopen, verkopen en ruilen wat maar enigzins betrekking heeft met de 2 PK. Wij hopen dat U voorwerpen medebrengt dat uw land of club representeert).

16 CONCOURS 2 C.V.
Les renseignements concernant ce concours vous seront communiqués au camping. Possibilité d'essais égale pour chacun.

2 PK WEDSTRIJD
U krijgt de inlichtingen betreffende deze wedstrijd in de camping. Iedereen krijgt gelijke kansen tot oefening.

2o Projection film et dias concernant les manifestations 2 C.V.
Vous êtes invités à apporter votre matériel. Nous ferons également une exposition de photos.

Film- en diaprojektie betreffende de 2 PK-evenementen.
U wordt vriendelijk uitgenodigd uw materiaal mede te brengen. Foto's zijn eveneens welkom.

 
8 - 18 " SAIMAA-RUNT "
Un rallye humoristique autour du merveilleux lac Saimaa. Le long du trajet vous trouverez un restaurant.
Le concours comprend différents petits exercices extravagants et des épreuves d'habileté. Le enfants peuvent vous accompagner. Il n'y a aucun danger étant donné qu'il ne s'agit pas d'un rallye de vitesse.

"SAIMAA-RUNT "
Een dolle familierally rond het mooie Saimaa-meer.
Voor de hongerigen ligt er een restaurant langs de weg.
De wedstrijd bestaat uit kleine, dolle opgaven en behendigheidsproeven. Zelfs de kinderen kunnen mede, gezien het geen gevaarlijke rally is. Iedereen mag rijden naar eigen goeddunken. Er wordt geen bepaalde snelheid opgelegd.

21

Nuit d'été - disco au camping

Midzomer-disco in de camping.

 

Citroen 2cv
10 onférence de presse.
Tous les présidents des Clubs et les attachés de presse y sont invités.
On essayera d'améliorer les contacts entre tous les Amis de la 2 CV.
On prendra également une décision provisoire concernant le prochain rassemblement 2 CV

Persconferentie.

Alle voorzitters van de clubs en de persafgevaardigden worden hierop uitgenodigd.
Er zal besproken worden hoe men in de toekomst de kantakten tussen de 2 PKvrienden kan verbeteren. Er zal eveneens een voorlopige beslissing genomen worden aangaande de volgende 2 PK-bijeenkornst.

13 - 16

Election, par un jury international, de " Miss International Beauty " et " Mr International Originality

Verkiezing, door een internationale jury, van " Miss International Beauty " en " Mister International Originality

18

Remise de prix

Prijsuitreiking

2o JAMSESSION- nuit.
Les invités étrangers sont priés de représenter leur pays. Toutes les sortes d'instruments de musique sont autorisés.
Les participants peuvent interpréter les chants de leur pays et se faire accompagner par l'orchestre.
On dansera toute la nuit. Avec chants et danses se terminera la partie officielle de cette rencontre.

JAMSESSION-nacht.
Buitenlandse gasten worden verzocht hun land voor te stellen. leder muziekinstrument is toegelaten. De rest van de nacht wordt er gedanst. De deelnemers kunnen samen met het orkest liedjes uit hun land brengen.
Met zang en dans wordt het officiele gedeelte van de bijeenkomst beeindigd.

A l'exception du rallye familial, tous les concours auront lieu au camping.

Les règlements des concours seront affichés dans les 4 langues.

Les cinq premiers classés de chaque concours recevront un prix.

Il y aura également des prix pour

- la 2 CV venant de l'endroit le plus éloigné (vol d'oiseau)

- la plus vieille 2 CV

- le plus agé et le plus jeune participant du rassemblement.

 

Met uitzondering van de familierally, vinden alle wedstrijden plaats binnen de camping.

De reglementen van de wedstrijden kunnen in de vier talen bekomen worden.

De vijf eerst gerangschikten van elke wedstrijd ontvangen een prijs.

Er worden nog andere prijzen uitgereikt aan

- de 2 PK, komende uit het verst afgelegen punt (in vogelvlucht)

- de oudste 2 PK

- de oudste en jongste deelnemer van de bijeenkomst.

 

Citroen 2cv

- 14

Fin du rassemblement.
Les participants qui logent sous tente peuvent prolonger leur séjour sans difficulté.
La réservation de quelques bungalows peut être prolongée après le 16 juin.Dans ce cas, veuillez nous prévenir, au plus tôt. Nous ferons le nécessaire.
Il vous est également possible de réserver dans d'autres villages du lac Saimaa.

Einde van de bijeenkomst. De deelnemers die in tent overnachten mogen langer blijven; enige bungalows kunnen ook langer gereserveerd worden. Mocht U dit wensen, gelieve U zo snel mogelijk in verbinding te stellen met de verantwoordelijken.
Er is ook mogelijkheid in andere vakantiedorpen rond het Saimaa-meer te reserveren.

En Finlande, les Amis de la 2 C.V. peuvent s'adresser à

In Finland, kunnen de 2PK-vrienden zich in verbinding stellen met:

NANE, NOM, NANN PHONE, TEL.

ADDRESS, ADRESSE, ADRESS

Teenu Eerola 918-471@7/28811
Tietotie 4 A 10 15210 LAHTI 21

Seppo Koskinen 90-179761/830)358
Katajanokankatu 2 as 1 00160 HELSINKI 16

Frkki Kikkola 921-19544/-
Kerttulinkatu 15 E 74 20500 TURKU 50

Jorma Ngkelà 55-14o6o/16433
Vipusenkatu 26 50130 MIKKELI 13

Rauli Rautanen 931-650736/650622
Lentokonetehtaantie 2 C 21, 33900 TAMPERE 90

Pekka Tôrmà 961-242947/252555
KaljRônkatu 5 A 10 65140 VAASA 14

If you want to stay langer in Pistohiekka, there are no problems for campera. A feu bungalows are reserved for this purpose, too. If you want to une the bungalow a-fter June 16, please write us imediately. If you ment to stay in a bungalow anywhere in Finland alter the meeting, please let us knov and me vill make necessary réservations for you.

Indien.U langer in Pistohiekka wenst te blijven is er voor diegenen die in tent camperen, geen enkele moeilijkheid.
Indien U, na de 16de juni, de bungalow wil gebruiken, gelieve ons dan onmiddellijk te schrijven.
Indien U na de bijeenkomst Finland wil bezichtigen, en in bungalows overnachten, gelieve ons dit te laten weten. Wij zullen dan de nodige reservaties doen.

 

Citroen 2cv

 

Citroen 2cv

Terug naar de startpagina

citroen 2pk

My entirely scanned car brochures about Citroen and Panhard
Dit zijn al mijn volledig ingescande Citroen en Panhard folders

more/meer sites of me on the wwweb

70's en 80's 2cv
Hoffmann2cv
60's 2cv
Dyane

AMI
Mehari
HY/ID/DS
Panhard PL17

Citroën 2cv's
Mehari pages
Nederlandse Index
Verbouwde 2pk's

Favorite Index
Neo classic cars
Harley Davidson
Brochures


View my guestbook meharie-mail the Webmaster Jose Biesbrouck